Koktebel Jazz Party халкъара фестивали екюнленди

Koktebel Jazz Party халкъара фестивали екюнленди

Фестивальнинъ учюнджи кунюнинъ парлакъ вакъиасы «Джаз ышыкъ сурьаты иле» серлевалы аньаневий программа олды, онда джазменлер Дмитрий Бриль, Роберт Анчиполовский, Валерий Гроховский иштирак эттилер. Тамам олар интернет вастасы иле видеокопюр боюнджа джем-сейшн чалдылар. Программанынъ эсас гъаеси — джаз сынъырларны сильгенини косьтермек.

«Агъырлыкъ шунда ки, чалгъыджылар сесни синхрон шекильде эльде этип, бир ансамбльде чалмакъ кереклер, эгер бир кимсе кеч къалса, синхронлыкъ олмай, музыкаль къулакъ исе атта 50 миллисаниеге кеч къалувны эшите. Биз интернетнинъ бойле бир сурьатыны яратмакъ керекмиз, чалгъыджылар кеч къалувны эшитмемек кереклер, тек о вакъыт ансамбль сайылыр», — деп, тариф этти сейирджилерге фестиваль тесисчиси, журналист Дмитрий Киселев «Коктебель-Москва» телекопюри башланмаздан эвель.

Анчиполовский ве Бриль Москвада булунгъан Гроховский иле джем чалдылар.
Фестивальнинъ махсус шериги «Смоленские бриллианты» ширкети иле тесис этильген сейирджилер севгиси мукяфаты екюнлейиджи концертте Картер ве Анчиполовский квартетине берильди.

Фестивальнинъ учь куню девамында дюньянынъ 15 мемлекетинден зияде 14 коллектив чыкъышта булунды, оларнынъ арасында Алмания, АКъШ, Френкистан, Буюк Британия, Куба, Къытай, Япония. Чалгъыджылар 150-ден зияде эсер иджра эттилер. Тешкилятчыларнынъ къыймет кесюкине бинаен, фестивальни 12 бинъден зияде сейирджи зиярет этти.

Фестивальнинъ эписи куньлери девамында Волошин санасы ачыкъ эди, о аньане боюнджа Максимилиан Волошиннинъ Музей-эвинде ерлешти. Бу санада лекциялар ве джаз мастер-класслар кечти. Фестивальнинъ тарихында ильк кере яш Къырым джаз истидатлары Koktebel Jazz Partyнинъ намлы иштиракчилери иле чыкъышта булундылар. Эвельки киби, Волошин санасынынъ эписи тедбирлерине кириш бедава эди.