Игорь Бриль

Bril Family озь динълейиджилерини айретте къалдыраджакъ ве тааджиплендиреджек

Bril Family бугунь «Блюз и не только» деп, адландырылгъан программаны такъдим этеджек. «Сейирджилерни сюрприз беклей, амма биз сырларны ачмайджамыз. Айретте къалдыраджамыз ве тааджиплендиреджемиз», — деп, ишандырдылар чалгъыджылар матбуат-конференция кетишатында.

«Бу пек профессиональ фестивальдир, эм тешкиль этилюв боюнджа, эм де темин этильмеси боюнджа, мында чешит мемлекетлерден мусафир сокъ. Бойле тойгъун фестиваль. Гузель бэндлер пек чокъ — меселя, Тула филармониясынынъ бэнди, анда мен пек чокъ дотларымы расткетирдим, Сергей Головнянынъ аджайип бэнди», — деп, къайд этти Игорь Бриль.

Ансамбль аилевий олгъанына ве оларны тек музыкаль авеслик бирлештирмегенине бакъмадан, джазменлер эминликле айталар ки, олар эр шейни кечкенлер — эм санада, эм де аятта, онынъ ичюн оларнынъ арасыны бозмакъ мумкюн дегиль. Эм де Александр ве Дмитрия Брильнинъ озь лейхалары бар.

Буннен бирге коллектив иштиракчилери айталар ки, олар тенъкидке пек агъыр бакъалар. «Адет-узьре, о пек профессиональ олмай. Бизге зенаатдашларымызнынъ къыймет кесюви пек муим. Эм де озюмизнинъ къыймет кесювимиз», — деп, екюнледилер чалгъыджылар.