New York Connection

Koktebel Jazz Partyде махсус фестиваль ичюн яратылгъан New-York Connection такъымы чыкъышта булунаджакъ

Koktebel Jazz Partyде бугунь чыкъышта булунаджакъ New-York Connection адлы музыкаль коллектив — бу вакъытынджа яратылгъан лейха, о махсус фетиваль ичюн топланды, деп, икяе этти такъым иштиракчилеринден бири Виталий Головнев.

«Ансамбльннъ эписи чалгъыджылары чешит несиллерге аит. Мисаль ичюн, басчы Джеральд Кэннон — мешур джаз чалгъыджы, чокъусы эфсаневий ансамбллернинъ иштиракчиси. Давулджы Вилли Джонс иле мен биринджи кере чалам, мен ичюн бу буюк мувафакъиет ве къыйметли теджрибедир, мен эр даим онынъле чалмагъа истей эдим», — деди о.

Головнев эм де чыкъыш программасынынъ тафсилятлары иле пайлашты: «Биз концертни меним озьгюн эсеримдер башлайджамыз, онынъ серлевасы "Узун эллер", яни "Длинные руки". Къалгъан эр шей бизим йырджымыз Джоней Кендрикнинъ репертуарындан оладжакъ — джаз стандартлары онынъ интерпретациясында, эм де онынъ озьгюн эсерлери».

New-York Connectionнынъ иштиракчилери айткъанына коре, Koktebel Jazz Party пек юксек севиеде тешкиль олунды, фестивальде укюм сюрген муит исе мусбет кейф алмагъа ярдым эте. Чалгъыджылар бугуньки концертни сейирджилер бегенерлер деп, умют беслейлер.

«Мында пек дюльбер, мында аджайип сана ве чокътан-чокъ гъайрет дуюла, — деп, пайлаша озь теэссюратлары иле Джоней Кендрик. — Мен бу санада чыкъышта булунмакъ имкяниетни сабырсызлыкъле беклейим. Мен бунъа ошагъан муитте Бразильяда чыкъышта булунгъан эдим, анда да сана сув янында эди. Бу буюк ильхам бере».