BRIL FAMILY

BRIL FAMILY

Бу аилевий лейханынъ ребери — Русие Федерациясынынъ халкъ артисти, Русиеде Гнесин алына музыка академиясынынъ профессоры; рус тилинде нещир этильген «Джаз импровизациясынынъ амелий курсы» серлевалы  джаз окъув къулланмасынынъ муэллифи,  1979 сенеден берли 8 нешир деодж эткен инсан, амма энъ-эвеля аджайип пианоджы Игорь Михайлович Бриль.

Лейха боюнджа онынъ шериклери саксофонджылар Александр ве Дмитрий Бриль — русиели джаз санада энъ мешур чалгъыджыларындан бири. Русиеде ве четэльде гастроллер фаалиетини олар таа Генсин адына мешур окъув юртынынъ экинджи курс студентлери олгъан вакъыт башладылар. Тамам о вакъыт Бриль агъа-къардашлар озь биринджи ансамблини тешкиль эткен эдилер, онынъ теркибине оларнынъ курсдашлары  Яков Окунь, Эдуард Зизак ве Игорь Иванушкин кирдилер. Агъа-къардаш бир къач альбом чыкъардылар ве тенкъидчилерден юксек бахалар эльде эттилер, шимди исе  бабасы иле бераберликтеэфсаневий  Дюк Эллингтонгъа багъышлангъан пластинка узеринде чалышалар.